Дейност

Националният институт за недвижимо културно наследство:

·      Подпомага министъра на културата при провеждането на държавната политика в областта на опазването на недвижимото културно наследство, като изготвя комплексни оценки и научно мотивирани предложения за регистрация на недвижими културни ценности; предлага режимите за тяхното опазване; представя становища относно проекти, подлежащи на съгласуване по реда на ЗКН; разработва планове за опазване и управление на недвижимото културно наследство; изготвя пилотни проекти, планови задания и експертизи в тази област.

·      Извършва научноизследователска дейност по издирване и проучване на недвижимото културно наследство и развива методологията на тази дейност; провежда следдипломна квалификация по опазване на архитектурното наследство.

·      Извършва специализирано документиране на недвижими културни ценности и дигитализиране на наличната информация за тях.

·      Поддържа Национален регистър на недвижимите културни ценности и Национален архивен фонд на недвижимото културно наследство. Създава, поддържа и развива информационна система за недвижимото културно наследство.

·      Взаимодейства с български и международни културни и научни институти и организации в областта на недвижимото културно наследство. Упражнява и други правомощия, съгласно закона.

Търсене