ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЪБИРАТ ДЪРЖАВНИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА УСЛУГИ И ЗА ИЗДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ И ДУБЛИКАТИ

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЪБИРАТ МУЗЕИТЕ, НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДУБЛИКАТИ
В сила от 28.10.2011 г.
Приета с ПМС № 290 от 20.10.2011 г.
Обн. ДВ. бр.84 от 28 Октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 27 Септември 2013г.

Чл. 2. Националният институт за недвижимо културно наследство събира следните такси:
1. за извършването на писмена справка от Националния документален архивен фонд на недвижимите културни ценности:
а) за срок 10 дни - 10 лв. за една недвижима културна ценност;
б) за срок 24 часа - 20 лв. за една недвижима културна ценност;
2. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) за издаване на заверени копия на документи от Националния документален архивен фонд на недвижимите културни ценности (НКЦ):
а) за копие на хартиен носител - 5 лв. за страница;
б) за извлечение от документи - 2,50 лв. за страница;
в) за копие на хартиен носител на технически документации, фотодокументации и фотограметрични заснемания от Националния документален архивен фонд на НКЦ:
аа) на техническа документация, включително архитектурни заснемания, инвестиционни проекти за консервация, реставрация и адаптация на НКЦ, силуетни планове, проекти за озеленяване и/или за благоустрояване, схеми, аналитични планове и концепции (на страница):
ааа) във формат А4 - 11,00 лв.;
ббб) във формат А3 - 17,00 лв.;
ввв) във формат А2 - 20,00 лв.;
ггг) във формат А1 - 24,00 лв.;
ддд) във формат А0 - 34,00 лв.;
бб) на фотодокументации:
ааа) снимки - 10,00 лв. за копие;
ббб) електронно копие от негатив - 14,00 лв. за кадър;
вв) на фотограметрични и геодезически планове на страница:
ааа) във формат А3 - 18,00 лв.;
ббб) във формат А2 - 24,00 лв.;
ввв) във формат А1 - 28,00 лв.;
ггг) във формат А0 - 38,00 лв.
3. за издаване на удостоверение за деклариран обект или със статут на недвижима културна ценност:
а) за срок 5 дни - 15 лв.;
б) за срок 24 часа - 25 лв.
4. (нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) За разглеждане на заявление за издаване на писмено становище за съгласуване по реда на чл. 84, ал. 1 и 2 от Закона за културното наследство:
а) на задания за устройствени схеми и планове:
аа) задание за подробен устройствен план (ПУП) на част от населено място (над 3 квартала) с единични НКЦ - 125 лв.;
бб) задание за ПУП на част от населено място (над 3 квартала) с единични и групови НКЦ - 169 лв.;
вв) задание за ПУП на населено място с единични НКЦ - 240 лв.;
гг) задание за ПУП на населено място с единични и групови НКЦ - 266 лв.;
дд) задание за общ устройствен план (ОУП) на населено място с единични и групови НКЦ - 300 лв.;
ее) задание за ОУП на община - 353 лв.;
жж) задание за районна устройствена схема (РУС) - 416 лв.;
зз) задание за план за опазване и управление (ПОУ) на единична НКЦ - 296 лв.;
ии) задание за ПОУ на групова НКЦ - 468 лв.;
б) на устройствени схеми и планове:
аа) ПУП на част от населено място (над 1 квартал) с единични НКЦ - 232 лв.;
бб) ПУП на част от населено място (над 1 квартал) с единични и групови НКЦ - 296 лв.;
вв) ПУП на населено място с единични НКЦ - 416 лв.;
гг) ПУП на населено място с единични и групови НКЦ - 468 лв.;
дд) ПУП на населено място с единични и групови НКЦ от национално значение - 518 лв.;
ее) ОУП на населено място - 556 лв.;
жж) ОУП на община - 665 лв.;
зз) за устройствени концепции по реда на чл. 126, ал. 1 ЗУТ - 452 лв.;
ии) РУС - 558 лв.;
кк) ПОУ на единична НКЦ - 376 лв.;
лл) ПОУ на групова НКЦ - 676 лв.;
в) на регулационни планове:
аа) план за регулация за 1 имот - 81 лв.;
бб) план за регулация до 3 имота - 104 лв.;
вв) план за регулация над 3 имота - 124 лв.;
гг) план за регулация за територия на 1 квартал - 141 лв.;
дд) план за регулация за част от населено място (над 1 квартал) с единични НКЦ - 165 лв.;
ее) план за регулация за част от населено място (над 1 квартал) с единични и групови НКЦ - 199 лв.;
жж) план за регулация на населено място с единични НКЦ - 249 лв.;
зз) план за регулация на населено място с единични и групови НКЦ - 269 лв.;
г) на застроителни планове:
аа) план за застрояване на 1 имот - 101 лв.;
бб) план за застрояване до 3 имота - 121 лв.;
вв) план за застрояване над 3 имота - 155 лв.;
гг) план за застрояване на 1 квартал - 175 лв.;
дд) план за застрояване за част от населено място (над 1 квартал) с единични НКЦ - 195 лв.;
ее) план за застрояване за част от населено място (над 1 квартал) с единични и групови НКЦ - 225 лв.;
жж) план за застрояване на населено място с единични НКЦ - 303 лв.;
зз) план за застрояване на населено място с единични и групови НКЦ - 361 лв.;
д) на допускане на изменение:
аа) на план за регулация:
ааа) план за регулация за 1 имот - 81 лв.;
ббб) план за регулация до 3 имота - 104 лв.;
ввв) план за регулация над 3 имота (част от квартал) - 124 лв.;
ггг) план за регулация за територията на 1 квартал - 169 лв.;
бб) на план за застрояване:
ааа) план за застрояване за 1 имот - 64 лв.;
ббб) план за застрояване до 3 имота - 74 лв.;
ввв) план за застрояване над 3 имота (част от квартал) - 98 лв.;
ггг) план за застрояване на 1 квартал - 146 лв.;
вв) на регулация и на застрояване:
ааа) план за застрояване и за регулация за 1 имот - 141 лв.;
ббб) план за застрояване и за регулация до 3 имота - 201 лв.;
ввв) план за застрояване и за регулация над 3 имота (част от квартал) - 225 лв.;
ггг) план за застрояване и за регулация на 1 квартал - 300 лв.;
е) на РУП със силуети:
аа) до 3 имота:
ааа) с НКЦ без определена категория или с категории за сведение и с ансамблово значение - 121 лв.;
ббб) с НКЦ с категории местно и национално и местно значение - 165 лв.;
бб) над 3 имота:
ааа) с НКЦ без определена категория или с категории за сведение и с ансамблово значение - 191 лв.;
ббб) с НКЦ с категории местно и национално и местно значение - 225 лв.;
ж) на обемно устройствено проучване, обхващащо имота - обект на проектиране, и непосредствено съседните му имоти:
аа) за ОУП, включващ имот на НКЦ, без определена категория или с категория за сведение и с ансамблово значение - 221 лв.;
бб) за ОУП, включващ имот на НКЦ с категория местно значение - 135 лв.;
вв) за ОУП, включващ имот на НКЦ с категория национално значение - 155 лв.;
з) на парцеларни планове и на промяна на предназначението на земята за фотоволтаични електроцентрали, ветроенергийни паркове и др.:
аа) до 5 бр. имоти - 84 лв.;
бб) до 10 бр. имоти - 114 лв.;
вв) над 10 бр. имоти - 134 лв.;
и) на подробни устройствени планове и на схеми за линейни обекти и обекти на техническата инфраструктура:
аа) за 1 обект или до 1 км - 72 лв.;
бб) до 3 обекта или до 3 км - 84 лв.;
вв) над 3 обекта или над 3 км - 103 лв.;
к) на искания за намеса в единични НКЦ и в охранителните им зони:
аа) конкурсни и комплексни програми, задания, доклади за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и визи за проектиране:
ааа) конкурсни програми за НКЦ с категория до национално значение включително - 198 лв.;
ббб) конкурсни програми за НКЦ, вписани в Индикативната листа или в Списъка на световното наследство - 302 лв.;
ввв) комплексни програми за НКЦ с категория до национално значение включително - 258 лв.;
ггг) комплексни програми за консервация, реставрация и експониране на художествени НКЦ с категория местно значение - 288 лв.;
ддд) изпълнени етапи от комплексни програми за консервация, реставрация и експониране на художествени НКЦ с категория местно значение - 161 лв.;
еее) комплексни програми за консервация, реставрация и експониране на художествени НКЦ с категория национално значение, вписани в Индикативната листа и в Списъка на световното наследство - 299 лв.;
жжж) задания за НКЦ с категория до национално значение включително - 104 лв.;
ззз) задания за НКЦ, вписани в Индикативната листа и в Списъка на световното наследство - 202 лв.;
иии) задания за художествени НКЦ, вписани в Индикативната листа и в Списъка на световното наследство - 252 лв.;
ккк) доклади за ОВОС - 158 лв.;
ллл) виза за проектиране на НКЦ с категория до местно значение вклчително - 72 лв.;
ммм) виза за проектиране на НКЦ с категория национално значение - 91 лв.;
ннн) виза за проектиране на НКЦ, вписани в Индикативната листа и в Списъка на световното наследство - 118 лв.;
бб) на проекти за консервация, реставрация и експониране на археологически НКЦ:
ааа) с категория местно значение и с площ до 50 м - 194 лв.;
ббб) с категория местно значение и с площ над 50 м - 214 лв.;
ввв) с категория национално значение и с площ до 50 м - 231 лв.;
ггг) с категория национално значение и с площ над 50 м - 345 лв.;
л ) на инвестиционни проекти - част "Архитектура" (еднофазно проектиране - 100 на сто от таксата, фаза идеен проект - 60 на сто от таксата, за следваща фаза технически или работен и проект - 40 на сто от таксата) - на разгъната застроена площ (РЗП):
аа) за консервация, реставрация, адаптация, експониране, преустройства и реконструкция по автентични данни за сгради и съоръжения НКЦ:
ааа) с РЗП до 200 м и категория до местно значение включително - 221 лв.;
ббб) с РЗП до 500 м и категория до местно значение включително - 241 лв.;
ввв) с РЗП над 500 м и категория до местно значение включително - 281 лв.;
ггг) с РЗП до 200 м и категория национално значение - 308 лв.;
ддд) с РЗП до 500 м и категория национално значение - 348 лв.;
еее) с РЗП над 500 м и категория национално значение - 408 лв.;
бб) за консервация, реставрация, адаптация, експониране, преустройства и реконструкция по автентични данни за художествени НКЦ:
ааа) с РЗП до 200 м и категория до местно значение включително - 281 лв.;
ббб) с РЗП до 500 м и категория до местно значение включително - 331 лв.;
ввв) с РЗП над 500 м и категория до местно значение включително - 361 лв.;
ггг) с РЗП до 200 м и категория национално значение - 408 лв.;
ддд) с РЗП до 500 м и категория национално значение - 448 лв.;
еее) с РЗП над 500 м и категория национално значение - 498 лв.;
вв) за делба, пристрояване и надстрояване на единични НКЦ:
ааа) с РЗП до 200 м и категория до местно значение включително - 134 лв.;
ббб) с РЗП до 500 м и категория до местно значение включително - 154 лв.;
ввв) с РЗП над 500 м и категория до местно значение включително - 164 лв.;
ггг) с РЗП до 200 м и категория национално значение - 162 лв.;
ддд) с РЗП до 500 м и категория национално значение - 201 лв.;
еее) с РЗП над 500 м и категория национално значение - 221 лв.;
гг) за ново допълващо и основно застрояване в имоти на НКЦ:
ааа) ново допълващо застрояване в имот на НКЦ с категория до местно значение включително - 72 лв.;
ббб) ново допълващо застрояване в имот на НКЦ с категория национално значение - 112 лв.;
ввв) ново основно застрояване в имот на НКЦ с категория до местно значение включително - 112 лв.;
ггг) ново основно застрояване в имот на НКЦ с категория национално значение - 159 лв.;
ддд) ново допълващо и основно застрояване в имот на НКЦ с категория до местно значение включително - 156 лв.;
еее) ново допълващо и основно застрояване в имот на НКЦ с категория национално значение - 199 лв.;
м) на проекти за фасадна реставрация и за цветни фасади:
аа) фасадна реставрация на НКЦ с категория до местно значение включително - 152 лв.;
бб) фасадна реставрация на НКЦ с категория национално значение, вписани в Индикативната листа на Република България - 192 лв.;
вв) цветни фасади на НКЦ с категория до местно значение включително - 112 лв.;
гг) цветни фасади на НКЦ с категория национално значение, вписани в Индикативната листа на Република България - 161 лв.;
н) на проекти за интериор и обзавеждане на НКЦ:
аа) с РЗП до 200 м и категория до местно значение включително - 114 лв.;
бб) с РЗП до 500 м и категория до местно значение включително - 134 лв.;
вв) с РЗП над 500 м и категория до местно значение включително - 144 лв.;
гг) с РЗП до 200 м и категория национално значение - 164 лв.;
дд) с РЗП до 500 м и категория национално значение - 194 лв.;
ее) с РЗП над 500 м и категория национално значение - 221 лв.;
о) на схеми и детайли за смяна на дограма и на количествени сметки за аварийни и текущи ремонти:
аа) смяна на дограма на НКЦ с категория до местно значение включително - 72 лв.;
бб) смяна на дограма на НКЦ с категория национално значение - 112 лв.;
вв) изпълнение на аварийни и текущи ремонти на НКЦ с категория до местно значение включително - 72 лв.;
гг) изпълнение на аварийни и текущи ремонти в НКЦ с категория национално значение - 92 лв.;
п) на проекти за художествено осветление за НКЦ:
аа) с категория до местно значение включително - 114 лв.;
бб) с категория национално значение - 134 лв.;
р) за конструктивни становища и експертизи за сгради и съоръжения в НКЦ, включващи:
аа) конструктивни становища към проекти за НКЦ - 72 лв.;
бб) конструктивни експертизи за НКЦ с категория до местно значение включително - 114 лв.;
вв) конструктивни експертизи за НКЦ с категория национално значение, вписани в Индикативната листа и в Списъка на световното наследство - 154 лв.;
с) на конструктивни проекти (еднофазно проектиране - 100 на сто от таксата, фаза идеен проект - 60 на сто от таксата, за следваща фаза технически или работен и проект - 40 на сто от таксата):
аа) за НКЦ - сгради и съоръжения:
ааа) с РЗП до 200 м и категория до местно значение включително - 142 лв.;
ббб) с РЗП до 500 м и категория до местно значение включително - 162 лв.;
ввв) с РЗП над 500 м и категория до местно значение включително - 182 лв.;
ггг) с РЗП до 200 м и категория национално значение - 161 лв.;
ддд) с РЗП до 500 м и категория национално значение - 201 лв.;
еее) с РЗП над 500 м и категория национално значение - 221 лв.;
бб) за художествени НКЦ:
ааа) с РЗП до 200 м и категория до местно значение включително - 154 лв.;
ббб) с РЗП до 500 м и категория до местно значение включително - 184 лв.;
ввв) с РЗП над 500 м и категория до местно значение включително - 194 лв.;
ггг) с РЗП до 200 м и категория национално значение - 201 лв.;
ддд) с РЗП до 500 м и категория национално значение - 228 лв.;
еее) с РЗП над 500 м и категория национално значение - 258 лв.;
вв) за археологически НКЦ:
ааа) с категория местно значение и с площ до 50 м - 114 лв.;
ббб) с категория местно значение и с площ над 50 м - 134 лв.;
ввв) с категория национално значение и с площ до 50 м - 154 лв.;
ггг) с категория национално значение и с площ над 50 м - 191 лв.;
гг) за ново строителство в имоти с археологически НКЦ:
ааа) за укрепване на изкопа, за план на основите, кофражен план кота 0,00:
- в имот с площ до 50 м - 154 лв.;
- в имот с площ над 50 м - 221 лв.;
ббб) за осигуряване на проучвателски дейности, за специализирана намеса и експониране на НКЦ: фасадни скелета, подпорни скелета, укрепване на изкопи, укрепване на стени и покрития:
- за фасадни скелета - 72 лв.;
- подпорни скелета - 92 лв.;
- укрепване на изкопи - 110 лв.;
- укрепване на зидове и покрития - 130 лв.;
т) на схеми и проекти за преместваеми обекти, включително за настилки, огради, чешми, улично осветление и други елементи на градското обзавеждане, за рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи, както и за електрически и газификационни табла, външни климатични съоръжения, антени на мобилни оператори:
аа) за единични НКЦ с категория до местно значение включително - 114 лв.;
бб) за НКЦ с категория национално значение - 141 лв.;
у) за въвеждане в експлоатация на НКЦ:
аа) с категория до местно значение включително - 107 лв.;
бб) с категория национално значение - 134 лв.;
ф) за проект-заснемане за възстановяване на изгубени чертежи за НКЦ по чл. 145, ал. 5 ЗУТ:
аа) с РЗП до 200 м - 152 лв.;
бб) с РЗП до 500 м - 172 лв.;
вв) с РЗП над 500 м - 192 лв.;
х) на инженерни проекти по техническата инфраструктура на НКЦ:
аа) с РЗП до 200 м и категория до местно значение включително - 72 лв.;
бб) с РЗП до 500 м и категория до местно значение включително - 92 лв.;
вв) с РЗП над 500 м и категория до местно значение включително - 112 лв.;
гг) с РЗП до 200 м и категория национално значение - 132 лв.;
дд) с РЗП до 500 м и категория национално значение - 152 лв.;
ее) с РЗП над 500 м и категория национално значение - 162 лв.;
жж) за групова НКЦ с категория местно значение включително - 184 лв.;
зз) за групова НКЦ с категория национално значение - 214 лв.;
ц) за технически паспорт на съществуващ строеж НКЦ - 192 лв.;
ч) на проекти на вертикална планировка:
аа) за територия до 1 дка - 72 лв.;
бб) за територия над 1 дка - 68 лв.;
ш) на проект за част "Паркоустройство и благоустройство" на НКЦ:
аа) с площ до 1 дка - 112 лв.;
бб) с площ до 5 дка - 152 лв.;
вв) с площ над 5 дка - 234 лв.;
щ) по искане за преместване, премахване изцяло или частично на НКЦ и за санитарни експертизи за преместване, премахване, кастрене на растителност в границите на НКЦ и в охранителните им зони:
аа) за преместване, премахване изцяло или частично на НКЦ - 114 лв.;
бб) за санитарна експертиза с включени до 5 дървета - 48 лв.;
вв) за санитарна експертиза с включени над 5 дървета - 58 лв.;
ю) по искане за намеса в охранителни зони на единични НКЗ и в границите на групови НКЦ, ако с режимите за опазване не е определено друго:
аа) за визи за проектиране на:
ааа) допълващо застрояване в охранителните зони на единични НКЦ с категория до местно значение включително и в границите на групови НКЦ с категория местно значение включително - 52 лв.;
ббб) допълващо застрояване в охранителните зони на единични НКЦ с категория национално значение и в границите на групови НКЦ с категория национално значение - 72 лв.;
ввв) основно застрояване в охранителните зони на единични НКЦ с категория местно значение и в границите на групови НКЦ с категория местно значение - 72 лв.;
ггг) основно застрояване в охранителните зони на единични НКЦ с категория национално значение и в границите на групови НКЦ с категория национално значение - 82 лв.;
ддд) основно и допълващо застрояване в охранителните зони на единични НКЦ с категория до местно значение включително и в границите на групови НКЦ с категория местно значение - 72 лв.;
еее) основно и допълващо застрояване в охранителните зони на единични НКЦ с категория национално значение и в границите на групови НКЦ с категория национално значение - 92 лв.;
жжж) реконструкция, надстрояване, пристрояване, ремонт и преустройство с промяна на външния вид на строежите в охранителните зони на единични НКЦ и в границите на групови НКЦ с категория местно значение - 92 лв.;
ззз) реконструкция, надстрояване, пристрояване, ремонт и преустройство с промяна на външния вид на строежите в охранителните зони на единични НКЦ с категория национално значение и в границите на групови НКЦ с категория национално значение - 112 лв.;
бб) за инвестиционните проекти - част "Архитектура", за ново допълващо и основно застрояване (еднофазно проектиране - 100 на сто от таксата, фаза идеен проект - 60 на сто от таксата, за следваща фаза технически или работен и проект - 40 на сто от таксата):
ааа) за ново застрояване до 200 м РЗП в охранителните зони на НКЦ с категория до местно значение или в групови НКЦ с категория местно значение - 82 лв.;
ббб) за ново застрояване до 500 м РЗП в охранителните зони на НКЦ с категория до местно значение включително или в групови НКЦ с категория местно значение - 114 лв.;
ввв) за ново застрояване над 500 м РЗП в охранителните зони на НКЦ с категория до местно значение включително - 134 лв.;
ггг) за ново застрояване до 200 м РЗП в охранителните зони на НКЦ с категория национално значение - 111 лв.;
ддд) за ново застрояване до 500 м РЗП в охранителните зони на НКЦ с категория национално значение - 161 лв.;
еее) за ново застрояване над 500 м РЗП в охранителните зони на НКЦ с категория национално значение - 191 лв.;
вв) за проекти за реконструкция, надстрояване, пристрояване, ремонт и преустройство с промяна на външния вид на строежите:
ааа) в охранителните зони на НКЦ с категория до местно значение включително или в групови НКЦ с категория местно значение - 90 лв.;
ббб) в охранителните зони на НКЦ с категория национално значение или в групови НКЦ с категория национално значение - 114 лв.;
гг) за проекти по част "Конструкции" за ново строителство в територии и охранителни зони на археологически НКЦ - 152 лв.;
дд) за инженерни проекти за сградни отклонения в територии и охранителни зони на археологически НКЦ - 112 лв.;
ее) за проекти на транспортната техническа инфраструктура и за преустройство на транспортно-комуникационни мрежи и съоръжения - пътища, улици, площади:
ааа) за територии на НКЦ до 5 дка - 112 лв.;
ббб) за територии на НКЦ до 10 дка - 158 лв.;
ввв) за територии на НКЦ над 10 дка - 198 лв.;
жж) за схеми и проекти за преместваеми обекти, включително за настилки, огради, чешми, улично осветление и други елементи на градското обзавеждане, за рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи, както и за електрически и газификационни табла, външни климатични съоръжения, антени на мобилни оператори и др.:
ааа) за територии и с територии на охранителни зони на НКЦ и на групови НКЦ с категория местно значение до 1 дка - 154 лв.;
ббб) за територии и с територии на охранителни зони на НКЦ и на групови НКЦ с категория местно значение до 5 дка - 188 лв.;
ввв) за територии и с територии на охранителни зони на НКЦ и на групови НКЦ с категория местно значение над 5 дка - 218 лв.;
ггг) за територии и с територии на охранителни зони на НКЦ и на групови НКЦ с категория национално значение до 1 дка - 198 лв.;
ддд) за територии и с територии на охранителни зони на НКЦ и на групови НКЦ с категория национално значение до 5 дка - 225 лв.;
еее) за територии и с територии на охранителни зони на НКЦ и на групови НКЦ с категория национално значение над 5 дка - 240 лв.;
жжж) индивидуални проекти за преместваеми обекти - 68 лв.


Заключителни разпоредби

Параграф единствен. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) Тарифата се приема на основание чл. 4, ал. 2, т. 4 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 52, ал. 3 от Закона за обществените библиотеки, чл. 19, ал. 2 и чл. 105, ал. 3 от Закона за културното наследство и чл. 143, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 ОТ 13 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЪБИРАТ МУЗЕИТЕ, НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА УСЛУГИ И ЗА ИЗДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ И ДУБЛИКАТИ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 20.07.2012 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЪБИРАТ МУЗЕИТЕ, НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДУБЛИКАТИ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. (ДВ, БР. 84 ОТ 2011 Г.)
(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 27.09.2013 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Търсене