НИНКН  >  Новини  >  ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с Инструкция относно режима за достъп на граждани до Национален институт за недвижимо културно наследство

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с Инструкция относно режима за достъп на граждани до Национален институт за недвижимо културно наследство

11.03.20 г., 0:00

•    Във връзка със Заповед № РД-89/09.03.2020 г. на директора на НИНИН се отменя приемното време на Националния документален архив на института за работа с граждани с цел да се преустановят и ограничат масови мероприятия до второ нареждане.
•    Преустановява се използването на читалнята на НИНКН.
•    НИНКН е на разположение да информира за съдържанието на документация или да предоставя опис на документация, съхранявана в НДА по предварително подадено запитване на електронната поща на архива на НИНКН: archive@ninkn.bg , телефон: 024484812 – отдел „РАФИС“ в НИНКН. След запознаване с предоставения опис, гражданите, които желаят да получат копия от предварително заявена документация, ще могат да го направят след като заплатят дължимите за това такси съгласно Тарифа за таксите, които събират музеите, Националния институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати, приета с ПМС № 290 от 20.10.2011 г. (Обн. ДВ. бр.84 от 28 Октомври 2011г.).
•    Преустановяват се плащанията в брой до второ нареждане.
•    Гражданите ще могат да заплащат дължимите такси по банков път – IBAN: BG26UNCR96603120024515, банков код: UNCRBGSF или посредством ПОС терминал, достъпен в звеното за административно обслужване „деловодство“, намиращо се на партерния етаж на административната сграда на НИНКН с адрес – ул. „Лъчезар Станчев“ № 7, гр. София.

Търсене