НИНКН  >  Новини  >  ОБЯВЛЕНИЕ съгласно препоръки на Националния оперативен щаб за короновируса във връзка с дейността на администрациите

ОБЯВЛЕНИЕ съгласно препоръки на Националния оперативен щаб за короновируса във връзка с дейността на администрациите

13.03.20 г., 0:00

За периода, гласуван от Народното събрание като извънредно положение – до 13 април 2020 г., препоръчваме на физическите и юридически лица да използват следните начини за заявяване на административни услуги, предоставяни от Национален институт за недвижимо културно наследство от Административния регистър на услугите 

ПО ОТНОШЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ:

•    2789 Изготвяне на становище във връзка със съгласуване на планове за опазване и управление, устройствени схеми и планове и специфичните правила и нормативи към тях, както и заданията за тяхното изготвяне за защитени територии на недвижимото културно наследство

•    2790 Изготвяне на становище във връзка със съгласуване на инвестиционни проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство

За предоставяне на услугите е необходимо попълване на заявление за съгласуване по реда на чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от Закона за културното наследство (ЗКН), което потребителите на административни услуги могат да изтеглят от: http://ninkn.bg/Documents/categoryPreview/12 .
Попълненото и подписано заявление се подава заедно с документацията чрез:
1. Системата за сигурно електронно връчване – портала https://egov.bg/ в PDF формат, която дава автоматична информация за входящ номер на потребителя.
2. Сканирано на email - delovodstvo@ninkn.bg  в PDF формат, като заявителят получава информация за входящия номер на преписката след регистрацията ѝ.
3. Получено на хартиен носител по поща или чрез куриер на адреса на НИНКН – ул. „Лъчезар Станчев“ 7, гр. София.
След регистриране на преписката искането за намеса/инвестиционният проект ще бъде разгледано в определения от ЗКН срок.
NB! ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, ПОСТЪПИЛИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ:
За финализиране на съгласувателната процедура, съгласно чл.84, ал. 1 от същия закон, следва да се предостави проектната документация на хартиен носител в минимум два екземпляра, един от които остава за попълване на архивния фонд на НИНКН. За момента, в който ще се наложи наличието на хартиената документация, както и реда, по който да се предостави, ще бъде уведомяван заявителя на посочен от него email адрес или чрез посочен тел. номер за връзка.

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА:
•    1598 Издаване на удостоверения от Националния регистър за статута на недвижимите културни ценности

Необходимо попълване на заявление, което потребителите на административни услуги могат да изтеглят от: http://ninkn.bg/Documents/categoryPreview/12
Попълненото и подписано заявление се подава чрез:
1. Системата за сигурно електронно връчване - https://edelivery.egov.bg/ , която дава автоматична информация за входящ номер на потребителя.
2. Сканирано на email - delovodstvo@ninkn.bg в НИНКН, като заявителят получава информация за входящия номер на преписката след регистрацията ѝ.
3. Получено на хартиен носител по поща или чрез куриер на адреса на НИНКН – ул. „Лъчезар Станчев“ 7, гр. София.
NB! ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СТАТУТ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГА ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА, както следва:
- за срок 5 дни - 15 лв.
- за срок 24 часа - 25 лв.
съгласно Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати, приета с ПМС № 290 от 20.10.2011г., Обн. ДВ. бр.84 от 28 Октомври 2011г.
Искането за издаване на удостоверение ще бъде удовлетворено в нормативно определения срок и в съответствие със заявлението. При заявено желание, сканиран документът може да бъде изпращан и на посочен e-mail.
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА:
•    1371 Извършване на справка от Националния архивен фонд на недвижимите културни ценности


Необходимо попълване на заявление, което потребителите на административни услуги могат да изтеглят от: http://ninkn.bg/Documents/categoryPreview/12
Попълненото и подписано заявление се подава чрез:
1. Системата за сигурно електронно връчване - https://edelivery.egov.bg/ , която дава автоматична информация за входящ номер на потребителя.
2. Сканирано на email - delovodstvo@ninkn.bg в НИНКН, като заявителят получава информация за входящия номер на преписката след регистрацията ѝ.
3. Получено на хартиен носител по поща или чрез куриер на адреса на НИНКН – ул. „Лъчезар Станчев“ 7, гр. София.
NB! ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПИСМЕНА СПРАВКА КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГА ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА, както следва:
- за срок 10 дни - 10 лв. за една недвижима културна ценност;
- за срок 24 часа - 20 лв. за една недвижима културна ценност,
съгласно Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати, приета с ПМС № 290 от 20.10.2011г., Обн. ДВ. бр.84 от 28 Октомври 2011г.
Искането за извършването на писмена справка ще бъде удовлетворено в нормативно определения срок и в съответствие със заявлението. При заявено желание, сканиран документът може да бъде изпращан и на посочен e-mail.
ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА:

•    714 Издаване на заверени копия от документи от Националния архивен фонд на недвижимите културни ценности

НИНКН е на разположение да информира за съдържанието на документация или да предоставя опис на документация, съхранявана в НДА по предварително подадено запитване на електронната поща на архива на НИНКН: archive@ninkn.bg , телефон: 024484812 – отдел „РАФИС“ в НИНКН. След запознаване с предоставения опис, гражданите, които желаят да получат копия от предварително заявена документация, ще могат да го направят след като заплатят дължимите за това такси съгласно Тарифа за таксите, които събират музеите, Националния институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати, приета с ПМС № 290 от 20.10.2011 г. (Обн. ДВ. бр.84 от 28 Октомври 2011г.).

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ, МОЖЕ ДА СВЪРЖЕТЕ С НИНКН НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ НА ЕЛЕКТРОННАТА НИ СТРАНИЦА http://ninkn.bg/ .

Търсене