НИНКН  >  Новини  >  УВЕДОМЛЕНИЕ по реда на чл.26 ал. 1 от АПК от 25.09.2020

УВЕДОМЛЕНИЕ по реда на чл.26 ал. 1 от АПК от 25.09.2020

28.09.20 г., 0:00

На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 18а от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам за следното:

Националният институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), във връзка с писмо вх. ЛФ   г. на НАГ-СО започва производство по чл. 58, ал. 4, чл. 61, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство за актуализиране на статута на групови паметници на културата, как-то следва:

1. Групов ПК в кв.414, кв.415, кв.416, кв. 417, кв.418, кв.419, кв.420, кв.421 от Група.

 „Жилищна зона ,.Център” /Ж-2/, част, бул. „Витоша” — ул. „6-ти септември” 

Система от ансамбли ул. „Хан Крум”, ул. „Н.Рилски”, ул. „Струмица”, ул.  „Раковски”, ул. „Цар Шишман”, бул. „Патриарх Евтимий”, гр. София, деклариран с писмо 4469 от 22.08.1986 г. на НИПК;

2. Групов ПК в кв. 41 7, Група 13 от „Зона на исторически развилия се обществен градски център” /A-l/ , III част, Банков и търговски обществен център, Ансамбъл ул. „Граф Игнатиев“ част от ул. „Алабин“ до ул. „6-ти септември”, вкл. площад „Гарибалди”, вкл. площад „Славейков”, ВКЛ. градината с черквата „Свети Седмочисленици”, гр. София, деклариран с писмо № 4469 от 22,08.1986

г. на НИПК.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от уведомяването, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по преписката и да изразите становище, включително да правите писмени искания и възражения във връзка със започнатото производство.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, настоящото уведомление се обявява и на информационното табло в деловодството на института, както и на електронната страница на НИНКН - http://ninkn.bg/ за срок, не по-кратък от 7 дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено.

С оглед на гореизложеното е необходимо експерти от НИНКН да извършат оглед на място и да се запознаят с наличната за обекта документация. Във връзка това и с чл. 5, ал. 7 от Наредба М! З от 10 юли 2019 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в националния публичен регистър на недвижимите културни ценности (ДВ бр. 57 от 2019 г.), моля за Вашето съдействие за осигуряване на достъп до вътрешността на обекта от страна на съответните собственици, за КОИТО в НИНКН не се съдържа пълна и актуална информация, както и за предоставяне на данни за такива, с цел — осигуряване на лице за контакт, с което допълнително да бъдат уговорени датата и часа на огледа, съобразен  с възможностите на двете страни.

Настоящото уведомление се изпраща за разгласяване чрез поставяне на определените за целта места в поверените Ви ведомства.

Свали уведомлението в pdf  

Търсене