НИНКН  >  Новини  >  УВЕДОМЛЕНИЕ по реда на чл. 26, ал. 1 от АПК

УВЕДОМЛЕНИЕ по реда на чл. 26, ал. 1 от АПК

26.11.20 г., 0:00

На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 18а от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам за следното:

Националният институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), във връзка с писмо вх. № 0700-564/24.07.2020 г. на НАГ-СО започва производство по чл. 58, ал. 4, чл. 61, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство за актуализиране на статута на групови паметници на културата, както следва: 

1. Групов ПК в кв.422 от Група 29, „Жилищна зона  „Център” /Ж-2/, І част, бул. „Витоша” – ул. „6-ти септември”, Система от анасамбли ул. „Хан Крум”, ул. „Н.Рилски”, ул. „Струмица”, ул. „Раковски”, ул. „Цар Шишман”, бул. „Патриарх Евтимий”, гр. София, деклариран с писмо № 4469 от 22.08.1986 г. на НИПК;

 

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от уведомяването, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по преписката и да изразите становище, включително да правите писмени искания и възражения във връзка със започнатото производство.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, настоящото уведомление се обявява и на информационното табло в деловодството на института, както и на електронната страница на НИНКН - http://ninkn.bg/ за срок, не по-кратък от 7 дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено.

С оглед на гореизложеното е необходимо експерти от НИНКН да извършат оглед на място и да се запознаят с наличната за обекта документация. Във връзка това и с чл. 5, ал. 7 от Наредба № 3 от 10 юли 2019 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в националния публичен регистър на недвижимите културни ценности (ДВ бр. 57 от 2019 г.), моля за Вашето съдействие за осигуряване на достъп до вътрешността на обекта от страна на съответните собственици, за които в НИНКН не се съдържа пълна и актуална информация, както и за предоставяне на данни за такива, с цел – осигуряване на лице за контакт, с което допълнително да бъдат уговорени датата и часът на огледа, съобразен с възможностите на двете страни.

Настоящото уведомление се изпраща за разгласяване чрез поставяне на определените за целта места в поверените Ви ведомства.

Свали в pdf формат

Търсене